Arteq Privacy Policy

Ons website-adres is: https://www.arteq.nl/

Uw  privacy is belangrijk voor ons.

Wanneer u beroep op onze diensten of producten doet en ons uw gegevens verstrekt, geeft u ons uw persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat Arteq uw privacy belangrijk vindt en respecteert en zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw gegevens.  In deze privacy verklaring wordt uiteengezet hoe we dit doen.

De Privacy verklaring is eveneens van toepassing op de website www.arteq.nl. Diensten, producten en Website worden geleverd door Arteq BV, gevestigd te Europalaan 28 D, 5232 BC ‘s-Hertogenbosch, geregistreerd KvK onder nummer 62814591 (in het vervolg Arteq, wij).

Door het gebruik van onze diensten en onze website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Arteq kan op elk moment het privacy beleid wijzigen zonder u daarvan in kennis te stellen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel de persoonsgegevens wanneer u deze, al dan niet via de website, met ons uitwisselt, met als doel kennis te nemen dan wel gebruik te maken van onze producten en diensten:

  • we verzamelen uw naam en contactgegevens: adres, mailadres, telefoonnummer, bedrijf en functie.
  • Als u klant wordt verzamelen we ook alle administratieve gegevens van uw bedrijf. (Naam, Adres en KvK-nummer).
  • Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om onze dienstverlening tot stand te brengen.

Wij maken geen gebruik van cookies op onze Website. Enkel en alleen als u met ons in contact wilt komen, vragen wij u contact gegevens uit te wisselen. Deze gegevens voldoen aan en worden behandeld als in deze privacy verklaring uiteengezet.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor het zo optimaal mogelijk uitvoeren van onze dienstverlening:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
  • Om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden
  • Om onze producten en services te evalueren

Om in gebruikelijk zakelijke omgang met u te communiceren

Instemming

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten, dan wel op een wettelijke verplichting.

Toegang tot  persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens enkel met derden met uw expliciete toestemming en indien het nodig is om onze diensten te verlenen of als het wettelijk verplicht is. We mogen uw  persoonsgegevens delen met aan Arteq gelieerde  ondernemingen als dat noodzakelijk is om onze dienstverlening tot stand te brengen, of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen (bv: accountant).
Wanneer deze dienstverleners, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker is het door ons expliciet niet toegestaan dat deze gegevens in strijd met deze privacyverklaring gebruikt worden.

Vertrouwelijkheid

Arteq deelt de persoonsgegevens niet aan derden, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals dit ten tijde van de verzameling werd meegedeeld. Uitdrukkelijk sluit Arteq uit dat de gegevens verkocht worden, voor welk doeleinde ook. Persoonsgegevens worden wel gedeeld:

  • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
  • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Beëindiging of liquidatie

Arteq behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval een deel of het geheel van de onderneming wordt verkocht. Arteq zal alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan Arteq verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is om onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.De gegevens worden verwijderd 10 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact, behalve in geval van een lopend geschil.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Rechten

U blijft altijd in controle over wat wij van u geregistreerd hebben. Zodoende heeft u ook in overeenstemming met AVG rechten tot hetgeen wij vastgelegd hebben.

Recht op toegang en verbetering
Het recht op toegang en verbetering kunt u, in overeenstemming met de  Privacywetgeving, te allen tijde uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar Arteq B.V., Postbus 1000 – Box A8060, 2260BA Leidschendam. Of een e-mail naar privacy@arteq.nl

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerkt hebben, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij. Dit kan door een verzoek te verzenden naar Arteq B.V., Postbus 1000 – Box A8060, 2260BA Leidschendam. Of een e-mail naar privacy@arteq.nl

Recht om gegevens te wissen
U kunt op ten alle tijden en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar Arteq B.V., Postbus 1000 – Box A8060, 2260BA Leidschendam. Of een e-mail naar privacy@arteq.nl

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten
Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan betekenen dat wij onze diensten aan u niet of in onvoldoende maten kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden naar Arteq B.V., Postbus 1000 – Box A8060, 2260BA Leidschendam. Of een e-mail naar privacy@arteq.nl

Contactinformatie

Wanneer u een vraag of klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze richten aan privacy@arteq.nl Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.